Wat te doen bij een sportongeval

CONTACTPERSOON BINNEN DE CLUB VOOR DE INDIENING EN DE OPVOLGING VAN DE ONGEVALLENDOSSIERS

Veronique Turkelboom

Druk deze ongevalaangifte af en laat het invullen door de geconsulteerde arts of ziekenhuis

Contacteer Veronique via mail of PSD (voorkeur) en bekijk met haar hoe, wat, waar, etc. voor een snelle en correcte behandeling van het dossier.

1.2 KINESIST

Praktijk Frank Wezenbeek - praktijk.wezenbeek@gmail.com - +32 (0) 9 232 58 80
Adres: Merelbekestraat 21 – 9090 Melle

https://sportkinewezenbeek.be/nl

Open van 8u tot 21u van maa tot vrij en op zat van 8u tot 13u
Bellen voor een afspraak kan van 8u30 tot 12u en ‘s avonds tussen 16u en 20u
 

1.3 CLUBARTS
Dr Hannelore Malfiet

hanneloremalfliet@hotmail.com

‎0471/13 94 69
 

2. INFORMATIE

2.1. WIE IS VERZEKERD

Alle bij KAA GENT aangesloten leden zijn verzekerd voor sportongevalllen.

2.2. WANNEER KOMT DE KBVB TUSSEN?

De financiële tussenkomsten worden betaald door het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB. Dit fonds is géén verzekering maar het verleent wel financiële hulp aan de slachtoffers van een sportongeval.

Het F.S.F. dekt alle kosten veroorzaakt door sportongevallen, na aftrek van de door de ziekenfondsen terugbetaalde sommen tot de wettelijke normen bepaald in de nomenclatuur (medische prestatie met een door het RIZIV bepaalde prijs).

Er wordt enkel tussengekomen in die gevallen die ook door de ziekenfondsen worden gedekt! Het is misschien wel het overwegen waard om een individuele bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten. De terugbetaling kan daar hoger liggen!

Uiteraard is dit volledig vrijblijvend.

KBVB komt tussen:
* Voor schade veroorzaakt aan derden (BA)
* Voor lichamelijke letsels (LO)
* Voor schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer
* Voor ongevallen die zich voordoen op het terrein, in de zaal of op de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers, of op de weg tussen kleedkamers en terrein
* Voor ongevallen van woonplaats naar club, indien de kortste weg, en voor zover niet anders verzekerd
* Bij overlijden indien gemeld binnen de 24u

Alleen ongevallen die door een geneesheer zijn vastgesteld en aan het Algemeen Secretariaat gemeld worden binnen 21 werkdagen na het ongeval via een officieel ongevallenformulier!!

2.3. BIJ WELKE KOSTEN KOMT KBVB TUSSEN?

Er is een vrijstelling (franchise) van € 10,70 per dossier! Dit dient om de administratieve kosten te dekken.

De KBVB komt tussen t.b.v. het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert in de toepassing van de nomenclatuur van de gezondsheidszorgen in uitvoering van de wetgeving op de Z.I.V. en de tussenkomst van het ziekenfonds.

Vanaf de datum vermeld op het medisch getuigschrift (hetgeen ingediend wordt indien ongeval) tem de datum vermeld op “Getuigschrift herneming Voetbal” kunnen er kosten vergoed worden. Die kosten van die periode kunnen tot binnen de 2j na datum van het ongeval binnengebracht worden. Na 2j wordt het ongeval definitief afgesloten. Elke kost die dan niet binnengebracht is, vervalt.

Er is geen tussenkomst, indien de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de Z.I.V.!

De volgende kosten worden vergoed:
     => Dokters-, apothekers-, en kliniekkosten;
     => Verplaatsingskosten per ziekenwagen;
     => Compensatoire vergoedingen bij werkonbekwaamheid;
     => Materiële schade, behalve aan het persoonlijk voertuig van de betrokkene;
     => Onderzoekskosten;
     => Kosten voor kine- en fysiotherapie, onder bepaalde voorwaarden;
     => Tandprothesen, voor maximum € 150 per tand, en € 600 per ongeval;
     => Synthetische gipsen, onder bepaalde voorwaarden;
     => Implantatiekosten, onder bepaalde voorwaarden;
     => Hospitalisatiekosten voor 50% van de overblijvende kosten, voor zover deze kosten niet het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van
           een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een
           niet-geconventioneerd verstrekker bvb. eenpersoonskamer.
     => Bij hospitalisatie worden dus enkel de substantiële kosten terugbetaald.

Braces & Isokinetische testen worden NIET terugbetaald.

2.4. WAT TE DOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR TERUGBETALING?

Ga zo vlug mogelijk na het voetbalongeval naar een arts naar keuze en neem het formulier “Aangifte van ongeval” mee. Dit formulier is beschikbaar bij de ploegafgevaardigde, in de kantine, en op de website te downloaden, vraag ernaar.

De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in

HET LID OF OUDER VULT NOOIT ZELF DE AANGIFTE IN  MAAR DIENT DE AANGIFTE WEL TE TEKENEN (in het kader van de GDPR)!

Bezorg het formulier, voorzien van een KLEVERTJE VAN DE MUTUALITEIT en een papiertje met de bijkomende info en de beschrijving van de feiten (“voet verzwikt bij neerkomen na sprong”, “bal op neus gekregen tijdens duel”,...) aan Veronique Turkelboom. 

Het ingevulde formulier moet opgestuurd worden naar de voetbalbond en uiterlijk binnen de 21 kalenderdagen na het voetbalongeval. Dus op tijd zijn is de boodschap! Is dit formulier niet binnen de 21 dagen (poststempel geldt) na het ongeval opgestuurd, is er geen tussenkomst van het KBVB-fonds in de kosten .

Eens het aangifteformulier ingediend is, is de speelster niet verzekerd voor wedstrijden dus spelen is af te raden.

Daarna verzamel je alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval.

Indien u ook beroep zal doen op het ziekenfonds, breng de kinesitherapiefacturen e.a. eerst binnen bij het ziekenfonds en zij zullen u een detailfactuur bezorgen, die detailfactuur bezorgt u aan Veronique.

Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij de (club)arts (als er kinesitherapie nodig is, vraag zeker 9 beurten aan).

Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

Eenmaal het aangifteformulier opgestuurd is en er in Brussel een dossier aangemaakt is, zal u een formulier “Getuigschrift herneming voetbal” ontvangen. De club krijgt dit toegestuurd en stuurt het door naar u.
Dit document houdt u bij en laat u invullen door de arts op het moment dat de speelster terug matchen mag afwerken. Het genezingsattest is vereist om tussenkomst te krijgen bij latere ongevallen.

Indien er extra kiné-sessies nodig zijn (dus meer dan die voorgeschreven op het ingediende medisch getuigschrift), bezorg dan het voorschrift van de arts aan Veronique die op haar beurt een aanvraag zal indienen in Brussel. Dit dient te gebeuren vooraleer de volgende sessie moet aangevat worden. De voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum. De KBVB weigert nooit kinebeurten aan een speelster, doch weigeren ze wel de kosten terug te betalen indien de extra sessies niet aangevraagd werden.

Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen.

Van zodra de arts beslist dat de speelster opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Getuigschrift herneming voetbal” door hem/haar invullen. => DIT FORMULIER IS ZEER BELANGRIJK EN MOET INGEDIEND WORDEN!!! ZONDER DIT FORMULIER BLIJFT DE SPEELSTER ONVERZEKERD SPELEN!

Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan Veronique die dit opstuurt naar Brussel.

Eenmaal de ingediende papieren verwerkt zijn in Brussel, ontvangt KAA GENT het bedrag van de tussenkomst.

Het geld wordt nadien door de penningmeester op de bankrekening van de ouders van de jeugdspeelster gestort ofwel op de bankrekening van de speelster zelf indien het een volwassene betreft. Dit kan even duren gezien alles via de mannenafdeling gaat.

 

 

Dichter bij mooi voetbal kan je niet komen

KAA Gent Ladies, de grootste meisjes- en vrouwenvoetbalclub van het land!