REGELS TER VOORKOMING VAN SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG

Het is belangrijk dat leden zich veilig voelen binnen hun sportvereniging. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen worden. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken zijn er een aantal omgangsregels opgesteld.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 • Ik val de ander niet lastig;
 • Ik berokken geen schade aan de ander;
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtpositie;
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over de ander;
 • Ik negeer een ander niet;
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen;
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig een ander niet, ik neem geen wapens mee;
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 • Wanneer iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem /haar hiermee te stoppen Wanneer dit niet helpt vraag ik een ander om hulp;
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Onze vertrouwenspersonen voor het melden van dit soort gedrag zijn Dominique Reyns of Véronique Turkelboom. Aan de trainer, bestuur en ouders wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersonen te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

Indien iemand (welke rol die ook speelt binnen de club/organisatie) zich schuldig maakt aan seksueel overschrijdend gedrag zal dit gemeld worden aan de bevoegde instanties en zal de persoon verwijderd worden uit de club en wordt hem/haar tevens ook de toegang ontzegd tot alle activiteiten georganiseerd voor, door en op de gronden van de club. 

 

Trainer/ begeleider

Naast de algemene omgangsregels zijn er aanvullende regels voor de trainer/ begeleider en anderen die een actieve rol spelen rondom de leden schutters. ( hierna genoemd begeleider)

Het gaat om de volgende regels:

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de speelsters zich veilig kunnen voelen;
 • De begeleider onthoudt zich ervan speelsters te bejegenen op een wijze die de speelster in haar waardigheid aantast en verder in het privé-leven van de speelster door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;
 • De begeleider onthoudt zich ervan elke vorm (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de speelsters;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de speelsters tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De begeleider mag de speelster niet op een zodanige wijze aanraken dat ze deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtdelen, billen en borsten;
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;
 • De begeleider zal tijdens de training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de speelsters en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals kleedkamer of hotelkamer;
 • De begeleider heeft de plicht -voor zover in zijn vermogen ligt- de speelster te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de speelster behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed uit kunnen oefenen;
 • De begeleider zal de speelster geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de speelster die in een onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 • De begeleider zal er actief op toe zien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de speelsters is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen;
 • In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Indien een begeleider zich schuldig maakt aan seksueel overschrijdend gedrag zullen de bevoegde instanties verwittigd worden en heeft dit de onmiddellijke verwijdering vand ie persoon uit de club als gevolg.

Dichter bij mooi voetbal kan je niet komen

KAA Gent Ladies, de grootste meisjes- en vrouwenvoetbalclub van het land!